در دنیای کسب و کار، «پول» رکن اصلی تمامی فعالیت ها می باشد. به طوری برای شروع هر کسب و کاری، بسته به اندازه و نوع فعالیت آن نیاز به پول می باشد. پول لازم برای شروع کسب و کار را سرمایه می نامند. در این مقاله، قصد داریم درباره ی سرمایه و انواع آن صحبت کنیم. معادل کلمه سرمایه در انگلیسی Capital می باشد. متن زیر را با دقت مطالعه کنین :

Capital is the money that a company uses to operate and develop There are two main ways in which a company can raise capital. It can either use share capital or loan capital from investors.

سرمایه پولی است که یک شرکت برای راه انداختن و توسعه از آن استفاده می کند. دو شیوه ی اصلی برای کسب و به دست آوردن سرمایه وجود دارد. این دو روش می تواند share capital یا loan capital از سمت سرمایه گذاران باشد.

Share Capital

Share capital is contributed by shareholders. They are individuals or organizations that have provided or put up money to buy shares or stock in the company. Each share represents a part of the ownership of the company. If you hold shares in a company, you may receive dividends periodically, usually based on company’s earnings.

Share capital (سرمایه سهامی) از طریق سهامداران داده (تامین) می شود. آنها افراد یا سازمان هایی هستند برای خرید سهام شرکت، پول تامین کرده اند. هر سهم نمایانگر یک بخش از مالکیت شما ار شرکت است. اگر شما در یک شرکت صاحب سهام باشید، ممکن است به صورت دوره ای، بر اساس سود شرکت، سود سهام را دریافت کنید.

  1. Shareholders: someone who owns shares in a company or business [Stockholder (سهام دار)].
  2. Share or Stock: one of the equal parts into which the ownership of the company is divided (سهم).
  3. Dividend: A part of a company’s profit that is divided among the people with shares in the company (سود سهام).
  4. Earnings: the profit that a company makes (سودی که یک شرکت به دست می آورد).
  • برای بیان داشتن سهام از فعل Have یا Hold استفاده می شود.

Loan Capital

A company can also obtain capital in the form of money lent by investors who do not then have a part of the ownership of the company. This is loan capital; an investor or a financial institution providing money in this way is a lender, and this money is referred to by them as lending.

یک شرکت هم چنین میتواند سرمایه را به صورت پولی که از طرف سرمایه گذاران قرض داده می شود و مالکیتی نسبت به شرکت ندارد، به دست آورد. این loan capital (سرمایه به صورت وام ) می باشد. یک سرمایه گذار یا موسسه مالی که پول را به این صورت تامین میکند، قرض دهنده (lender) است و این پول را lending گویند.

امیدواریم که با مطالعه ی این مقاله بتوانید در مورد مبحث سرمایه به زبان انگلیسی بحث و گفت و گو کنید.

 

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخ دهید