گذشته ی بعید( Past Perfect) در زبان انگلیسی

در توصیف وقایع گذشته، مانند سفری که دو سال پیش به شهری در شمال ایران داشتید، گاها نیاز است تا در مورد وقایعی صحبت کنیم که پیش از سفر رخ داده اند. به عبارتی دیگر، بعضا باید وقایعی را برشمریم که از لحاظ زمانی نسبت با باقی رویداد ها تقدم زمانی دارند. به این زمان از جملات، زمان ماضی بعید (Past Prefect)گفته می شود. در این مقاله سعی داریم زمان ماضی بعید را به انگلیسی بررسی کنیم.

مفهوم گذشته ی بعید(Past Perfect)

همانطور که گفته شد، مفهوم ماضی بعید، «گذشته ی دور» است. این بدین معناست که شما به رویدادی اشاره می کنید که از لحاظ زمانی، نسبت به رویداد دیگری تقدم دارد. برای توضیح بیشتر، مپال زیر را مشاهده کنید:

When I arrived home, my mother had cooked the dinner.

زمانی که رسیدم خونه مادرم غذا پخته بود.

همانطور که در این مثال مشاهده می شود، پخته شدن غذا قبل از رسیدن گوینده به خانه روی داده است. تصویر زیر گویای این موضوع است.

Past Prefect

ساختار گذشته ی بعید(Past Perfect)در زبان انگلیسی

برای ساخت جملاتی در این زمان، همانند حال کامل، باید از قسمت سوم افعال استفاده شود. تنها تفاوتی که با حال کامل وجود دارد در این است که به جای استفاده از have یا has از had استفاده می شود. پس از فعل had قسمت سوم فعل مورد نظر آورده می شود. برای مثال داریم:

It had rained for weeks.

چندین هفته باران باریده بود.

گذشته ی ساده یا گذشته ی بعید؟

مشکلی که اغلب زبان آموزان در استفاده از گذشته ی ساده دارند، این است که چرا باید از آن استفاده شود. اگر فردی مفهوم این زمان را به درستی بیاموزد، این مشکل مرتفع می شود. اما موردی که باقی می ماند این است که بعضا زبان آموزان به اشتباه گذشته ی بعید را به جای گذشته ی ساده بکار می برند. باید توجه داشت که اگر صرفا در گذشته کاری انجام شده است، باید از گذشته ی ساده استفاده کرد. برای مثال:

I worked with Tom Cruise five years ago.

پنج سال پیش با تام کروز کار کردم.

ازآنجایی که این عمل، یک عمل تمام شده است و نسبت به واقعه ای دیگر تقدم زمانی ندارد، پس باید با زمان گذشته ی ساده بیان شود. بدین ترتیب زمانی می توانیم از گذشته ی بعید استفاده کنیم که در جمله یا در پارگرافی که جمله در آن قرار دارد، ارجاعی به زمان های دورتر داده شود. در غیر این صورت همه ی زمان ها به صورت گذشته ی ساده بیان می شوند.

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,

پاسخ دهید